Date

Content

2017-01-02 ၂၀၁၆ခုႏြစ္ ဒီဇငာၻလ(၁ရကၼြ ၃၁ရက္ေန႔အထိ) ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္သိဳ႕ ႏိုင္ငံ်ခားသားဧၫ့္ တက္ေရာကၼႈစာရင္း
2016-12-05 ၂၀၁၆ခုႏြစ္ ႏို၀ငာၻလ ေ႐ႊတိဂံုေစတီၤေတာ္သိဳ႕ ႏိုင္ငံ်ခားသားဧၫ့္တက္ေရာကၼႈ
2016-11-23 ၂၈ႀကိမ္ေ်မာက္ ဒါနဥပပါရမီ ေၾသးလြဴဒါႏ္းၿပဲ
2016-11-18 ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ (၃၂)ႀကိမ္ေ်မာက္ မသိုးသကၤႏ္းရကႅဳပ္ ကပႅြဴပူေဇာၸျဲ
2016-11-04 ၂၀၁၆ခုႏြစ္ ေအာကၱိဳဘာလ(၁ရကၼြ ၃၁ရက္အထိ)အၾတင္း ႏိုင္ငံ်ခားဧၫ့္ တက္ေရာကၼႈ
2016-10-05 ၂၀၁၆ခုႏြစ္၊ စကၱငာၻ(၁ရကၼြ ၃၀ရက္)အၾတင္း ႏိုင္ငံ်ခားသားဧၫ့္သၫ္ တက္ေရာကၼႈ
2016-09-23 ၂၃-၉-၂၀၁၆ေန႔ထုတ္ ်မ၀တီသတင္းစာပါ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ အလြဴေျငလြဴဒါႏ္း်ခင္းႏြင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရးသားခ္က္အား မမြႏၠႏ္ေၾကာင္း ေက္ညာအသိေပး်ခင္း
2016-09-05 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁ ရက္မွ ၃၁ ရက္)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
2016-08-18 ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္ေတာ္ႏွင့္ ေစာင္းတန္းမ်ား၊ တန္ေဆာင္းမ်ားအား ကုသိုလ္ယူသန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း
2016-08-08 ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ)အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္ တက္ေရာက္မႈ
|< previous 3 4 5 6 78 9 10 11 12 next >|